Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 
 
 
Drie sleutels voor innerlijke vrijheid
 
 

Tijdens een bevrijdingsseminar in België behandelde Jan Sjoerd Pasterkamp drie belangrijke, fundamentele sleutels voor innerlijke vrijheid. Hoewel al vaak over bevrijding geschreven is, geloven we dat dit artikel iets fundamenteels toevoegt; deze studie belicht namelijk de meest voorkomende barrières voor het ervaren van innerlijke vrijheid.

,,Zoals velen weten, ben ik stap voor stap in de bevrijdingsbediening gegroeid aan de hand van tapes van Derek Prince, toen ik in de zending zat in Papua Nieuw Guinea. Op een dag in 1974 preekte ik over bevrijding van boze machten en demonen. Aan het einde van de dienst deed ik een uitnodiging om naar voren te komen voor het bevrijdingsgebed. Ik verwachtte vijf of zes mensen, hooguit tien, maar er kwamen wel zestig mensen naar voren! Sinds die tijd heb ik veel nieuwe dingen mogen zien en leren op het gebied van bevrijding, maar één ding lijkt nooit te veranderen: de enorme nood op dit gebied. Het grote probleem is echter dat de meeste kerken en voorgangers dit onderwerp ontlopen. Daarom nog eens drie belangrijke basisvoorwaarden voor bevrijding in het bijzonder, maar ook voor innerlijke vrijheid in het algemeen.''

Eerste sleutel: Bekering in je denken
Demonen, boze geesten, kunnen toegang krijgen in ons leven doordat wij een deur hebben opengelaten voor de vijand. Het is onze verantwoordelijkheid die deuren te sluiten en daarmee de 'wettige grond' voor een demon weg te nemen. Als we een boze geest niet eerst zijn recht ontnemen in ons leven te zijn, kan het een lange strijd worden om tot bevrijding te komen en het is de vraag of we die gaan winnen! Anderzijds geldt: hoe beter mensen de wettige gronden kennen, de deuren sluiten en op een bijbelse manier de vijand zijn grond ontnemen, hoe gemakkelijker bevrijding is.

De eerste keer dat de mens de deur voor de vijand opende, vinden we in Genesis 3. Vanaf het moment dat God de mensen schiep (Genesis 2: 7) spreekt de bijbel over 'Here God'. Dit wijst op de relatie die er tussen Schepper en schepsel bestond: een erkenning van Gods positie als Heer van het leven. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had, en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? De slang laat een cruciaal woord weg: 'Here'. Bij de eerste zonde van de mens, namelijk de eerste ongehoorzaamheid aan God, stond God wel centraal in het gesprek, maar Hij was geen Heer! De duivel wordt niet bang als mensen in God geloven, zolang Hij maar geen Heer is in hun leven! Adam en Eva erkenden God als Here, maar satan verstoort die relatie door de mens een leugen voor te houden. Wat hij zei, leek op de waarheid, maar in werkelijkheid was het een leugen: God heeft zeker wel gezegd… En de mens geloofde de leugen van satan. Doordat de mens de leugen geloofde, vond de zondeval plaats. Anders gezegd: voordat er zonde plaats vond, was er een leugen in het denken van de mens! Hoe krijgt satan ruimte, ook in ons leven? Doordat we een leugen toelaten in ons denken. Aan zondig gedrag zit altijd een leugen in het denken vast!

Het Griekse woord 'bekering' betekent letterlijk 'van gedachten veranderen'. Voor veel mensen is bekering echter 'afrekenen met verkeerde daden'. Natuurlijk is dat een goede zaak, maar het is niet voldoende. Echte bekering is het aanpakken van de leugens in je denken en van gedachten te veranderen door de waarheid te erkennen! Weet u wat de grootste leugen is waarin mensen geloven? ,,De bijbel zegt dat God van me houdt, maar is dat wel echt waar? Dat kan toch niet… De bijbel zegt dat ik waardevol ben, maar als ik kijk naar mijn leven, dan kan de bijbel niet gelijk hebben…'' En zijn tienduizend variaties op dit thema, maar ten diepste zijn ze hetzelfde. Paulus noemt dit in 2 Korinthiërs 10 'de bolwerken in ons denken'. Door deze bolwerken in ons denken krijgt satan ruimte in ons leven.

Wat is vervolgens het eerste dat de mens deed nadat hij had gezondigd? Hij liet zijn verantwoordelijkheid los. Adam pleitte zichzelf vrij: ,,Ik? Ik heb niks gedaan! Maar zìj heeft het gedaan, die Eva. Bovendien heb ik nooit om een maatje gevraagd, dat was uw idee, Heer, dus hoe kunt U mij dan de schuld geven? Het is ùw schuld en hààr schuld, maar niet de mijne!'' We leven in een maatschappij waarin mensen worden gestimuleerd om niet hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Heb je een probleem? Ga naar het Riagg. Voel jij je depressief? Neem een pilletje. Is je seksleven ingedut? Ook daar zijn pilletjes voor! Maar als wij de deur willen sluiten voor de vijand, moeten we ons bekeren in ons denken, vergeving zoeken voor onze daden én verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Als deze drie dingen niet aanwezig zijn, zullen de demonen nooit verdwijnen.

We zien dit ook in de levens van koning Saul en koning David. Wanneer David door de profeet wordt aangesproken op zijn zonde van overspel, erkent David zijn schuld. God herstelt hem, en vergeeft hem (2 Sam. 12:13). Ook koning Saul wordt door een profeet aangesproken op zijn zonde, maar Sauls reactie is heel anders. ,,Ik, zondigen? Nee, het waren de mensen die bij mij waren. Zij hebben al die dieren meegenomen, ik niet.'' De profeet houdt echter vol: ,,Nee, u!'' Weer komt Saul met uitvluchten: ,,De mensen hebben me onder druk gezet, zodat ik bang werd. Dat kun je me niet kwalijk nemen, toch? Doe eens wat aardiger tegen me!'' Wanneer de profeet zich omdraait en wegloopt, grijpt Saul het kleed van de profeet en smeekt: ,,Eer mij toch in de ogen van mijn volk!'' Saul gaf niet om Gods mening, maar om de eer van mensen. Het resultaat? God verwerpt Saul, en uiteindelijk sterft hij een tragische dood.

Het sterkste wapen dat wij hebben tegenover de vijand is bekering: allereerst in ons denken, dan in ons doen en het opnemen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarmee ontnemen we demonen iedere mogelijkheid en elk recht om in ons leven te blijven.

Tweede sleutel: vergeving voor innerlijke verwonding
Wanneer mensen tegen ons zondigen, kunnen ze ons diep van binnen verwonden. Vooral afwijzing slaat diepe wonden: kinderen die niet gewenst zijn door hun ouders; een vrouw die door haar man wordt verlaten…Vaak ligt de reden dat iemand wordt afgewezen buiten zijn eigen schuld. Wat kan bijvoorbeeld een kind er aan doen dat zijn moeder 'ongewenst' zwanger is? Maar hoewel het buiten onze eigen schuld ligt, kunnen deze innerlijke verwondingen wel ingangspoorten zijn voor demonen. Daarom is het belangrijk deze poorten te sluiten. Het eerste wat de Here Jezus dan zegt, is: ,,De Geest van de Here Here rust op mij om gebrokenen van hart te genezen.'' Laat de Heer toe in je verwonding en vertel Hem in alle eerlijkheid je diepste gevoelens. Neem een voorbeeld aan David. In Psalm 55 beschrijft hij pijn in zijn hart, nadat hij verraden is door één van zijn beste vrienden. Zijn zoon Absalom is in opstand gekomen en ook Achitofel, Davids raadgever, heeft meegedaan aan deze opstand. De bijbel zegt dat Achitofel de woorden van God sprak, woorden van wijsheid . Maar deze Achitofel had een kleindochter, Batseba, de vrouw met wie David overspel had gepleegd. De gevolgen van Davids zonde vormden ook in het leven van Achitofel een zwarte bladzijde. Absalom en Achitofel koesterden beide dan ook een zekere bitterheid tegen David. Maar ook Davids woorden laten niets te raden over:

Verwar hen, Here, verdeel hun spraak.
Want ik zie geweld en twist in de stad, dag en nacht waren zij om haar rond, op haar muren….
Want het is geen vijand, die mij smaadt; dat zou ik dragen;
Het is niet mijn hater, die zich over mij verheft;
Voor hem zou ik mij verbergen.
Maar gij zijt het, een mens - mijns gelijke,
Mijn vriend en vertrouwde;
wij , die samen vertrouwelijke omgang genoten,
Die in het feestgewoel gingen naar Gods huis.
De dood overvalle hen!
Laten zij levend in het dodenrijk neerdalen,
Want boosheid is in hun woning, in hun binnenste.

(Psalm 55: 10 v.v.)

Over eerlijkheid gesproken! In plat-Amsterdams zegt David hier: ,,God, wat mij betreft mogen deze mannen dood neervallen. Ik begrijp niet waarom u hen geen hartaanval geeft. Ziet u dan niet dat ze alles kapot maken?'' David is boos op God. Hij begrijpt het niet en is verward. Hij scheldt nog even verder, maar zegt dan in vers 23: Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen. Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Eeuwen later haalt Petrus deze woorden aan: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1 Petrus 5: 7,8) Het lijkt of Petrus zijn bijbel niet goed kende en de tekst verkeerd citeert, maar het tegendeel is waar. Petrus wist juist wat David bedoelde! Durven wij onze allerdiepste en intiemste gevoelens aan God te vertellen, ook al zijn het gevoelens - en dat zeg ik met respect - van boosheid naar God? Gevoelens die iemand diep van binnen vasthoudt, zonder ze ooit in het licht van God te brengen, blijven duisternis en deze duisternis wordt een broedplaats van de vijand. Ik heb daarentegen grote bevrijdingen meegemaakt op het moment dat mensen hun diepste gevoelens vertelden aan de Heer. De bijbel zegt: Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Joh. 1:7). Wandelen in het licht betekent dat alles in je leven open is voor God, en dat niets verborgen blijft. Als we dat doen, ontnemen we de duivel zijn werkterrein.

Als tweede is het belangrijk de mensen te vergeven die de innerlijke verwondingen hebben veroorzaakt. Deze vergeving kun je niet afdwingen, het is een proces, maar wel een noodzakelijke weg om te bewandelen voor bevrijding. De Heer zei dat we elkaar zeventig maal zeven keer moeten vergeven, dat is in totaal vierhonderd negentig keer. Even een rekensommetje: We slapen per etmaal gemiddeld acht uur, dus als we in de resterende zestien uur vierhonderd negentig keer moeten vergeven, dan is dat ongeveer iedere anderhalve minuut: ,,Ik vergeef…'' - anderhalve minuut later: ,,Ik vergeef…''- anderhalve minuut later: ,,Ik vergeef…'' Het gaat om een levenshouding van vergeving! Door een weg van vergeving te gaan wandelen, sluit je de deur voor demonen. Pas dan kun je vrijkomen van de innerlijke pijn, die tot dan toe door demonen werd vastgehouden. Mensen zondigen tegen ons zonder dat wij daarom vragen, maar wij moeten niet zelf zondigen door niet te vergeven.

Derde sleutel: vrijheid in relaties
De derde deur die we moeten sluiten, zijn relaties waarin we niet vrij zijn. In Galaten 5: 1 schrijft Paulus: Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. De christenen in Galatië waren tot geloof gekomen onder de bediening van Paulus, maar ongeveer twee jaar daarna kwamen Joodse broeders met onderwijs over de wet, vooral over de besnijdenis. De christenen onderwierpen zich aan deze lering van de wet en gaven de Joodse mannen - Paulus noemt hen 'valse broeders' - grote autoriteit over hun leven. Paulus zegt zelfs: ,,Zij hebben je buitengesloten van de samenleving, want je mag alleen maar dienstbaar zijn aan hen!'' (Gal. 4:17). Ze zaten zó vast aan deze broeders dat ze daarbuiten geen vrijheid meer hadden. Dit gebeurt in vele families en allerlei relaties, ook onder christenen! Dit soort relaties zijn ongoddelijk en ongezond en de bijbel noemt ze een vorm van toverij. We zijn geschapen om te leven onder de heerschappij van Jezus en als andere mensen die plaats in nemen, wordt het afgoderij. Als u bevrijding zoekt, terwijl mensen uw leven op zo'n manier overheersen, dan zult u geen bevrijding vinden. Paulus zegt dat u een slavenjuk draagt. En wie heeft de verantwoordelijkheid dat slavenjuk af te werpen? Uzelf. U moet verantwoordelijkheid nemen.

Demonen uitdrijven is het makkelijkste wat er is als mensen er klaar voor zijn. Wanneer aan demonen hun ruimte ontnomen is, is een kort bevel genoeg. Ons leven voorbereiden, deuren dicht te doen en wettige gronden terug te nemen, dat is het grootste werk!

Meer lezen: Zegen of Vloek, aan u de keus - Derek Prince


Jan Sjoerd Pasterkamp, 24/04/2006

 
 
 

 

Lees meer...   (3 reacties)

 
 
De Bevrijdingsbediening
 
 
De bevrijdingsbediening wordt in steeds meer gemeenten een belangrijk instrument van bediening, in plaats van een fijne theologische verworvenheid die overwegend op de plank blijft staan. Aan de hand van korte, herkenbare getuigenissen uit de bevrijdingsbediening, geven Dick en Arleen Westerhof, die landelijk tientallen bevrijdingsteams hebben toegerust, kort en kernachtig principes door.

Getuigenis
Op een avond kwam er een vrouw bij ons uit het noorden van het land voor gebed om bevrijding. Het gebed verliep goed, maar zonder merkbare reacties van de vrouw. Aan het eind van het gebed liet ze ons weten dat zij teleurgesteld was in het gebed, omdat zij heftiger manifestaties had verwacht. Nadat zij later die avond thuis kwam, deed ze de lichten uit en ging ze naar bed. Pas op de volgende ochtend realiseerde zij zich dat er iets bijzonders gebeurd was. Al jaren was zij bang voor het donker, en de hele buurt wist wanneer deze vrouw thuis was, omdat bij haar in huis altijd de hele nacht licht brandde. Dit was de eerste keer in jaren dat zij – onbewust - het licht uitdeed toen zij naar bed ging! Zelfs de buren hebben de verandering opgemerkt en spraken haar hierover aan. Een aantal weken na het gebed belde haar voorganger ons. Hij was geëmotioneerd over het zichtbare werk van Jezus in het leven van deze vrouw. Hij vertelde ons dat de verandering in haar veel verder ging dan het feit dat haar angst voor het donker weg was. Verschillende dingen waar zij zelf – en ook haar omgeving - tegenaan had gelopen in haar karakter, waren ook zichtbaar aan het veranderen.

Lessen
1. Vaak hebben we de neiging – bewust of onbewust - het effect van een bevrijdingsgebed te meten aan de hand van emotionele of lichamelijke reacties zoals bijvoorbeeld schudden, huilen en op de grond rollen, of geluiden zoals kuchen, schreeuwen, e.d. En mensen vragen zich dan ook af: Ben ik wel vrij als ik niets heb gevoeld of als er geen manifestatie was?
Hoewel manifestaties mensen soms wel kunnen helpen in hun geloof (je ervaart immers de bovennatuurlijke realiteit in de zichtbare wereld) hebben we uit ervaring geleerd dat manifestaties voor de bevrijding zelf niet belangrijk zijn. Zoals uit dit getuigenis ook blijkt: als iemand geen manifestatie ervaart of niets voelt, wil dat niet zeggen dat er in de geestelijke wereld niets is gebeurd. En andersom geldt ook: vindt er wel manifestatie plaats, dan betekent dat alleen dat er een botsing is van koninkrijken (dat van God en dat van de duivel), maar niet dat iemand noodzakelijk ook al vrij is. Er kunnen nog wettige gronden zijn waarop een demonische macht blijft zitten en waarvoor eerst meer openbaring, bekering of b.v. vergeving nodig is, voordat die demonische invloed ook zal wijken. Het is dus belangrijk om niet af te gaan op emotionele of lichamelijke reacties tijdens een bevrijdingsgebed, maar ons geloof in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis is ons ‘zintuig’ waarmee we de bevrijding toetsen en erin gaan wandelen. Wees dus niet teleurgesteld als je niet onmiddellijk een gevoel van verlichting ervaart na een gebed, maar ga wandelen in geloof; gaandeweg merken we dan of daadwerkelijk verandering die heeft plaatsgevonden (net als bij deze vrouw).

Een andere les die we in de bevrijdingsbediening hebben geleerd de laatste jaren, is overigens dat je zelfs kunt aansturen op een ‘rustige bevrijding’, door simpelweg de demon te gebieden zich rustig te houden (soms zijn manifestaties ook bedoeld om te intimideren of af te leiden).

2. Een tweede les uit dit getuigenis ligt in de opmerking van haar voorganger. Bepaalde symptomen (zoals angst voor het donker) waren onmiddellijk weg, maar andere dingen waren aan het veranderen… Het ging hier om bepaalde problemen met haar karakter, zoals ‘lange tenen’, slecht aanspreekbaar zijn op gedrag, e.d. Dit hinderde haar ook zelf; ze had vaak het gevoel dat er weinig groei zat in haar relaties met mensen. Na de bevrijding kwam hierin echter verandering.
Bevrijding verlost ons niet van karakterfouten en van ons vlees. Nee, bevrijding maakt de weg vrij voor bekering van karakterfouten; bevrijding helpt je de leugens in je denken te herkennen en vervolgens te kiezen die leugens geen ruimte te geven. Voor het bevrijdingsgebed was het voor deze vrouw waarschijnlijk een automatisme om geërgerd of verdedigend te reageren als ze ergens op werd aangesproken. De bevrijding zette haar vrij van die dwangmatigheid en gaf haar een keuze op de belangrijke momenten: je hoéft nu niet boos te reageren…

Een mooi beeld hierbij is dat van een paardencarrousel. Je weet wel hoe vroeger een werkpaard vastgebonden in een tuig hele dagen rondjes moest lopen om bijvoorbeeld een molensteen de laten draaien. Als je zo’n paard dan uiteindelijk ontbond, was de treklast weliswaar weg, maar het dier was zo gewend aan zijn rondjes, dat hij geholpen moest worden om uit de geul te stappen en vrij te zijn. Dat beeld is ook hier toepasselijk… De dwangmatige reactie (die voorheen het leven zo zwaar maakte – de molensteen), wordt door bevrijding verwijderd, maar je moet nog leren om uit de geul van het ingesleten denken (en gedrag) te stappen. Hiervoor is pastorale begeleiding belangrijk (geregeld gesprekken waarin je weer herinnerd wordt aan Gods waarheid over jouw leven – bijvoorbeeld: ‘Je bent niet minder waard!’ of ‘De mensen zijn er niet op uit om jou beentje te lichten’ of ‘Die ergernis zit niet in jouw karakter’.)

Vaak merken we dat mensen na een bevrijding toch weer terugvallen in oude gedachtepatronen en vervolgens denken: Zie je wel, voor mij heeft de bevrijding niet gewerkt… De meeste mensen met wie gebeden is voor bevrijding worden hierin aangevallen en het is belangrijk te zien dat dit juist deel is van satans tactiek om zijn verloren terrein in jouw leven weer terug te winnen. Zeg dus nooit: ,,Ik moet er maar mee leren leven…’’, maar blijf steeds onderweg naar meer van de geestelijke vrijheid die Jezus voor jou heeft bevochten aan het kruis. Hij wil dat je – net als Hij – in de strijd blijft staan in Zijn kracht, en de geestelijke wapens gebruikt die Hij je daarvoor heeft gegeven: de waarheid (gordel), geloof (schild), rechtvaardigheid in Hem (harnas), vrijmoedigheid of bereidvaardigheid (schoenen), zekerheid dat je gered bent (helm), de Heilige Geest en het Woord (zwaard).

Het is dus belangrijk te weten dat bevrijding niet altijd betekent een ‘snelle, totale verandering’, maar dat bevrijding ook het begin is van een vernieuwingsproces in je denken. Het is goed mogelijk dat de ‘angst voor het donker’ uit het getuigenis een zichtbare uiting was van haar angst controle te verliezen. Dus op het moment dat ze de controle overgaf aan Jezus verdween onmiddellijk dat symptoom. Maar de oorzaak van die controle zat dieper en had ook wortels in haar karakter; daarin mocht ze gaan leren wandelen vanuit een vernieuwd denken.
(bron: Herstel)
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe kunnen demonen een leven binnenkomen?
 
 
De wereld waarin we leven wordt overheerst door de 'overste van deze wereld', de duivel. Toen hij op de aarde werd gegooid na zijn rebellie tegen God, werd de aarde het domein waar hij heerst. Doordat het hem lukte de mens in zijn zonde mee te trekken, kwam ook het mensdom onder zijn invloed. Gelukkig voorzag God in verlossing door het offer van de Here Jezus Christus, door zijn dood en opstanding aan het kruis. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar Zijn verlossing geldt alleen voor hen die zich onder de bedekking stellen van Zijn bloed, dat verzoening bracht tussen God en mensen.

Als we om ons heenkijken, zien we dat de goddeloosheid toeneemt op allerlei vlak. Met name de occulte wereld manifesteert zich steeds openlijker. Yoga-centra, TM-studio's (Transcendentie Meditatie) en New Age-winkels horen in de meeste steden en dorpen in het gewone straatbeeld. Uit de extremer wordende muziek-cultussen (bijv. death metal, gabber house en gothic) en uit krante-berichten over satanische cults blijkt dat de satansaanbidding groeiende is.

Midden in die wereld staat de Kerk van Jezus Christus die getuige mag zijn van bevrijding uit de strikken van Gods tegenstander satan. Toch bevinden zich zelfs binnen die Kerk heel wat mensen die zelf nog geplaagd worden door demonen. Een special over 'bevrijding' van het EO-programma Omega leverde maar liefst 5.000 reacties op bij de afdeling Nazorg, waaronder heel veel hulpvragen om bevrijding. Bevrijding is anno 1999 niet langer een luxe-onderwerp binnen de Gemeente, maar pure noodzaak. De mensen die vandaag, vanuit onze geseculariseerde maatschappij, de gemeente binnenkomen, hebben over het algemeen zo'n beetje alle geboden van God overtreden. En de bijbel leert dat die overtredingen, de zonde, een open deur zijn voor demonen om je leven binnen te komen. Het is dan ook de vraag of er nog wel mensen zullen binnenkomen die geen bevrijding nodig hebben! En we komen daar later op terug, maar ook christenen die al jarenlang keurig in de gemeente zitten, blijken aan te lopen tegen blokkades (bolwerken) in hun denken waardoor ze maar geen overwinning kunnen halen in hun geestelijk leven.

De bevrijdingsbediening vandaag is een opdracht, zelfs een voorrecht, maar geen hobby. Het is een heel serieus terrein, een opdracht van de Heer om mensen die gebonden zijn aan allerlei angsten, negatieve gedachten en zonden, vrij te zetten in de naam van de Heer. Hiervoor begeven we ons op satans terrein, om terug te halen wat de duivel gestolen heeft in mensenlevens.

Aan de andere kant hoeven we ook niet bang te zijn voor demonen of voor satan. Hoe verschillend en soms intimiderend ze zich ook manifesteren, er bestaat maar één soort demonen… overwonnen demonen. We hebben te maken met een overwonnen vijand.

Toch is er onder christenen nog veel angst voor demonen. Dat is ongezond en onnodig. We dienen een heel grote Jezus. In het Oude Testament zegt God, dat als het volk Israël Kana?n zal binnentrekken, Hij paniek zal leggen op de volken. Als dit al geldt in het Oude Testament, hoeveel te meer geldt dat in deze tijd! Laat je nooit intimideren door demonen. Jezus is Heer der Heren en Koning der Koningen.


Wetmatige gronden
Demonen kunnen in de levens van mensen wettige gronden hebben voor hun aanwezigheid, een 'recht om er te zijn' en hun vernietigende werk te doen. Uit de bijbel kunnen we leren wat die 'wettige gronden' zijn. Demonen zijn 'experts' in die kennis (het is immers hun 'toegangskaartje'), terwijl veel christenen de bijbelse principes op dit gebied veel te weinig kennen en begrijpen. Bevrijding is op zichzelf geen groot probleem, want de overwinning is al behaald door Jezus. Maar de wettige gronden moeten worden weggenomen. Als we leren vanuit de bijbel wat de wettige gronden zijn en we leren daar op basis van bijbelse principes mee af te rekenen, dan hebben we op het moment dat we ze uitdrijven geen probleem. Dan zullen ze moeten gaan in Jezus' naam.

1. Onbeleden zonden
De eerste wettige grond voor demonische druk in een mensenleven kan zijn: Onbeleden zonden die men zelf heeft gedaan, of zonden die tegen ons zijn begaan, waarmee onvoldoende is afgerekend. Een radicale, volledige bekering is noodzakelijk om tot bevrijding te kunnen komen. Ik herinner me in dit verband mijn periode in Papoea Nieuw Guinea, waar de betekenis van de doop in dit proces zo duidelijk naar voren kwam. Mensen bekeerden zich en werden direct daarna gedoopt in water. In het water kwamen vaak krijsend de demonen eruit en ontving men direct de doop in de Heilige Geest. Het belang van de doop moet niet worden onderschat. In de doop verliezen demonen de wettige grond, omdat men geestelijk gezien het oude, zondige leven aflegt en opstaat in een nieuw, rechtvaardig leven met Jezus. Als mensen bij mij komen voor bevrijding en ze zijn nog niet gedoopt, dan praat ik eerst met ze over de doop.

Een specifiek aspect van bekering waar je niet zo vaak over hoort preken, vinden we in Hand. 2:40. Petrus roept de Joden op: ,,Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.'' Bekering is in de eerste plaats een individuele zaak. Maar je bekeert je ook van het geslacht en de cultuur waar je uitkomt.

In Papoea Nieuw Guinea bad een pasbekeerde: ,,Heer, wilt u mij vergeven, want mijn vader was een toverdokter.'' Andere voorbeelden: ,,Heer vergeef mij, want mijn opa was een vrijmetselaar.'' Of ,,Wilt U mij vergeven, want mijn vader en moeder zijn gescheiden.'' Door dit soort dingen te bidden - de Heilige Geest kan je hierin leiden - reken je af met de geestelijke invloeden die de zonde in jouw geslacht/familie heeft. Je vraagt de Heer je geestelijk los te maken van wat je geerfd hebt. Een ander voorbeeld: ,,Heer, ik bekeer me, want ik ben een Nederlander.'' Ook onze cultuur heeft verkeerde invloeden, bijvoorbeeld de individualisering, of de hoogmoed.

2. De vloek
De tweede wettige grond kan zijn: de vloek.
De bijbel geeft aan dat zonde kan resulteren in een vloek. Derek Prince beschreef ooit 'de vloek' als een schaduw uit het verleden die je op de een of andere manier blijft achtervolgen en negatieve invloed heeft. Er zijn vele soorten vloeken, die we in het verband van deze studie onmogelijk allemaal kunnen behandelen. (Een goed overzicht hiervan staat in 'Zegen of Vloek, aan u de keus!' of de kortere versie hiervan 'Van vloek naar Zegen', beide geschreven door Derek Prince.)

Enkele voorbeelden:

In Deuteronomium 28 staat dat je een vloek over je heen haalt als je God niet dient met blijdschap! We hoeven niet lang na te denken om te beseffen dat we deze specifieke vloek in Nederland veel tegenkomen.
De vloek van vrijmetselarij of andere valse godsdiensten. Dit is een duistere beweging waarin geheimzinnigheid en het afleggen van eden en geloften een belangrijke plaats innemen. Kenmerk van een valse godsdienst is de Jezus Christus niet beleden wordt als Zoon van God en als de (enige) Weg, de Waarheid en het Leven.
De vloek van NSB. Zowel de NSB als de SS sloten een verbond met Adolf Hitler, dat vaak bezegeld werd met bloed. God verbiedt dit. Op deze manier een verbond sluiten brengt een vloek.
De vloek van slavernij. Ook als de ene mens de andere overheerst en gebruikt, brengt dat volgens de bijbel een vloek.

3. Bolwerk in ons denken
De derde grond voor demonen kan zijn: De bolwerken in ons denken.
In 2 Cor. 10:4 en 5 staat: ,,want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus…''

Dus God heeft ons wapens gegeven om de bolwerken te slechten. Met bolwerken worden 'bouwsels van gedachten' bedoeld. Allereerst: redeneringen. Redeneren en argumenteren kan satanisch zijn; je verschuilt je eigen mening achter Gods Woord en misbruikt Gods Woord om je eigen mening te ventileren. Ten tweede: bedenksels. Enkele voorbeelden: Een van de meest voorkomende bedenksels is de twijfel of God wel echt van mij houdt. Twijfel aan Gods liefde is een bedenksel. Een ander bedenksel: ,,Ik ben gescheiden, kan God mij ooit nog gebruiken?'' En weer een ander bedenksel: ,,Ik ben maar een vrouw…''. Voordat Adam en Eva zondigden, geloofden zij een leugen. Aan zondig gedrag zitten leugenpatronen in het denken gekoppeld. Mensen moeten bevrijd worden van deze verkeerde gedachtenprocessen, die in sommige gevallen ook nog dwangmatig zijn.

4. Manipulatie, toverij
De vierde wettige grond kan zijn: `Manipulatie, toverij. Wanneer mensen nog onder een 'slavenjuk' (dominantie of overheersing van anderen) leven of als zij zelf manipuleren, dan kan er geen bevrijding plaatsvinden.


Met het slavenjuk worden in de bijbel alle gevallen bedoeld dat de ene mens door de andere wordt onderdrukt. Onderdrukking of overheersing is zonde. Een voorbeeld van manipulatie of toverij vinden we in Galaten 4:17: ,,Zij (bepaalde leiders in de Galatengemeente) zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze. Zij willen u buiten sluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn.'' Als mensen zijn we niet bedoeld als marionetten te functioneren, maar we zijn uniek geschapen en hebben de verantwoordelijkheid het unieke van onze persoonlijkheid te beschermen.


5. Gesloten voor God
De vijfde wettige grond kan zijn: Het binnenste van je hart gesloten houden voor God. We moeten leren de meest diepe gevoelens van ons hart met God te delen.

Psalm 55 is geschreven toen David vluchtte voor Absalom. Achitofel, de vriend van David had zich tegen hem gekeerd. In deze psalm lees je Davids boosheid op God. Hij begrijpt niet waarom God niet ingrijpt en is daar heel eerlijk over naar God toe. Als wij bepaalde gevoelens niet durven blootleggen voor God, dan kan dat en terrein worden waar satan ons aanvalt. Schaamte is hierin een heel grote barrière. Schaamte maakt dat je dingen verbergt, bedekt houdt… en verborgen dingen, daar is satan in thuis. Als je diep in je hart nog dingen vasthoudt, dan wil je er eigenlijk ten diepste niet van bevrijd worden. Je probleem moet je vijand geworden zijn. Derek Prince heeft naar aanleiding van Lucas 1:71 ooit gezegd: ,,God verlost je niet van je problemen, Hij verlost je van je vijanden.'' Die uitspraak ben ik in al die jaren van bevrijdingsbediening nooit meer vergeten. Een soortgelijke uitspraak is: Vergeving is voor zondige mensen, bevrijding voor wanhopige mensen. Je kunt mensen niet eerder helpen dan het moment dat ze dit inzien. De mensen die bij Jezus kwamen, waren (over het algemeen) absoluut wanhopig. Ze konden en wilden geen dag zo verder leven. Soms moeten problemen in een mensenleven eerst 'volgroeien', voordat mensen op dit wanhopige punt komen en echt, tot in het diepst van hun wezen open willen zijn en geholpen worden. Tot die tijd kunnen we deze mensen alleen maar zegenen.  
 
Jan Sjoerd Pasterkamp


Lees meer...

 

 

Bevrijding van demonen

Het belang van Jezus' offerdood.


In het vorige artikel over bevrijding zijn we dieper ingegaan op het verwijderen van de wettige gronden in de naam van Jezus en we keken naar het spreken met demonen. Tenslotte wees ik erop dat we in bevrijdingsgebeden altijd een beroep kunnen en mogen doen op de engelen. Deze serie artikelen over bevrijding wil ik afsluiten door te wijzen op het enorme belang van het offer van de Here Jezus aan het Kruis en de kracht van Zijn bloed, die de basis is van elke bevrijding. Verder noem ik nog enkele losse instructies en uitgangspunten die mijns inziens belangrijk zijn voor ieder die door de Heer in de bediening van bevrijding wordt geleid.


De waarheid dat het offer van de Heer Jezus aan het Kruis voldoende was voor totale bevrijding van demonie in ieder mensenleven, het feit dat wij als christenen zijn vrijgekocht door de kracht van Zijn bloed, speelt een uitermate belangrijke rol als we met iemand - of onszelf - bidden voor bevrijding. Alleen het geloof in deze fundamentele waarheid zal ons vrijmaken. Het herkennen van bindingen uit het voorgeslacht, het definiëren van wettige gronden, en alle andere praktische dingen die we eerder behandeld hebben hebben geen enkele zin als dit fundamentele ingrediënt ontbreekt: geloof in de kracht van Jezus' bloed!

Tijdens een bevrijdingsgebed kunnen er momenten komen dat je vastloopt en het niet meer weet. Raak dan niet in paniek. We hebben te maken met een overwonnen, verslagen vijand. Op zulke momenten doe ik één ding: ik begin direct te spreken over het Kruis waaraan de Here Jezus stierf en Zijn totale overwinning door zijn opstanding. Bij het Kruis van de Here Jezus ben ik veilig. Daarom ga ik belijden wat er allemaal aan het kruis is gebeurd: Ik (en degene met wie je bidt) ben vergeven van al mijn zonden; ik ben genezen van al mijn ziekten; ik ben aanvaard en door God aangenomen als zijn kind, zodat ik me nooit meer afgewezen hoef te voelen; Jezus' dood werd mijn dood, zodat Zijn leven mijn leven is geworden... Ik ben vrijgesproken van alle schuld, dus schuldgevoel heeft geen plaats meer in mij! Aan het Kruis is mijn bevrijding geproclameerd door Jezus die zei: ,,Het is volmaakt volbracht!'' Steeds als ik het even niet meer weet, ga ik terug naar het kruis, want dat is de plaats waar Jezus voor mij satan heeft overwonnen.

Het is belangrijk te beseffen dat elke bevrijding een confrontatie is tussen Jezus en de demonen. Daarom moeten we onze aandacht voortdurend richten op Zij bloed en Zijn overwinning aan het Kruis. Het bloed van Jezus reinigt en maakt vrij. Het bloed van Jezus bevrijdt van elke vloek en iedere demonische macht die mensen gevangen houdt in slavernij.
Mocht het bovenstaande je in het bevrijdingsproces nog steeds niet verder brengen, begin dan Jezus groot te maken in lofprijs en aanbidding. Belijd wie Jezus is. En nu kom ik bij een belangrijk punt dat voor een hoop mensen erg moeilijk ligt, maar dat wel belangrijk is. Het kan gebeuren dat je ondanks al deze belijdenissen en rotsvast geloof in de kracht van Jezus' bloed, toch geen doorbraak ervaart. Ten eerste is het dan belangrijk te beseffen dat het feit dat jij nog geen onmiddellijke doorbraak ervaart, niet wil zeggen dat er in de geestelijke wereld ook geen doorbraak is... Maar ten tweede is het ook belangrijk eerlijk te zijn tegen degene met wie je bidt: laat het tot rust komen en zeg open en eerlijk dat je er op dit moment niet uitkomt. Bid vervolgens voor de vrede van de Heer en voor Zijn bescherming en bindt iedere macht in de autoriteit van Jezus. Vraag of het goed is dat je er met mensen over praat die meer ervaring hebben met bevrijding. Worstel in dergelijke gevallen niet eindeloos door.


Als bij jou zelf dingen bovenkomen...
Het kan gebeuren, dat de persoon die met een ander bidt voor bevrijding zelf nog niet helemaal vrij is, bijvoorbeeld doordat er nog 'onverwerkte problemen' zijn uit het verleden. In zo'n geval is het mogelijk dat de demonische bolwerken die aan deze problemen vastzitten, 'wakker' gemaakt worden doordat je met een ander bidt voor bevrijding. Met name doordat je intensief proclameert over de kracht van Jezus' bloed en Zijn overwinning aan het Kruis, worden deze demonen als het ware gealarmeerd. Het is dus heel goed mogelijk dat als je gaat bidden voor de bevrijding van andere mensen, er dingen naar boven komen in je eigen leven die nog niet zijn aangeraakt door de Heer. Dit lijkt heel vreemd, maar het gebeurt vaak. En het is in wezen ook niet meer dan logisch. Wees hierin ontspannen. Het is een feit dat we allemaal leven in een gebroken wereld en dat we allemaal - niemand uitgezonderd - nog steeds op weg zijn naar volledige, totale verlossing. Die zal pas echt volmaakt zijn bij Jezus' wederkomst. Tot die tijd kunnen we allemaal nog gebieden tegenkomen in ons leven, waar de gevolgen van de zonde nog moeten worden tenietgedaan door de kracht van Zijn bloed. Mijn advies is in zo'n situatie dan ook: verberg het niet maar wees eerlijk en nederig. In voorbedesituaties doe ik vaak het volgende: ik vraag God of Hij de dingen die ik voor een ander bidt, die ook voor mij van toepassing zijn, ook in mij wil uitwerken. Het is niet goed om als pastoraal werker je eigen problemen te bedekken. Wees hierin dus eerlijk, maar ook weer wijs. Het is niet altijd goed om de persoon die bij jou om hulp is gekomen, in detail op de hoogte te stellen van jouw eigen problemen. Vraag hierin om leiding van de Heilige Geest en laat - eventueel in een later stadium - voor je bidden. Voor veel pastorale werkers is het moeilijker gebed te ontvangen dan voor een ander te bidden. Ontvangen vraagt nederigheid. Als je je elke keer weer in een positie plaatst waarin jezelf ontvangt, ben je veilig bij God en zal Hij je helpen. Want God geeft de nederige genade.


Verdere instructies...
Tenslotte wil ik nog enkele losse instructies en uitgangspunten noemen vanuit mijn persoonlijke ervaring.
* Als je weet dat iemand beïnvloed wordt door demonen en die persoon is dat zich zelf niet bewust, bid dan in stilte voor die persoon. Je kunt pas met mensen bidden voor bevrijding als ze zelf bij je komen en aangeven een nood of een probleem te hebben. Bid dat God deze mensen klaarmaakt, zodat ze zelf met hun hele wezen bevrijd willen worden.
* Als er mensen bij je komen met een probleem, wees wijs. Het is zelfs niet altijd nodig het woord demonen in de mond te nemen. Dit kan mensen bang maken en afschrikken. De tekst uit 1 Joh.4 'de volmaakte liefde drijft alle vrees uit' heeft mij hierin gestimuleerd. Je kunt voor mensen voor bevrijding bidden zonder het woord demon te gebruiken. Vooral bij mensen met psychische problemen kan dit heel belangrijk zijn. Ook omdat deze mensen anders de demon de schuld zouden kunnen geven van al hun problemen en de eigen verantwoordelijkheid van zich afschuiven. De persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen is enorm belangrijk in het Koninkrijk van God. God heeft ons geschapen als verantwoordelijke, zelfstandige mensen.
* Mensen worden nooit bevrijd op basis van onze autoriteit, maar op basis van Gods liefde. Gods liefde zet mensen vrij. Rust en vrede in bevrijding is essentieel.
* Bid nooit alleen met iemand voor bevrijding In bevrijding en pastoraat geldt een ontzettend belangrijke stelregel: Een man bidt niet alleen met een vrouw en andersom. Jezus gaf hierin het voorbeeld: Hij zond de discipelen twee aan twee uit.
* Bidt in de naam van de Here Jezus Christus als de Heer.
Dit is een punt dat ik in de loop van jarenlange bevrijdingsbediening heb geleerd. God de Vader heeft Jezus Zijn Zoon tot Here en Christus gemaakt. In Hand.2:36 staat: ,,Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen..."
In het Oude Testament heeft God een Naam: JHWH: Jahweh of Jehovah. De Nederlandse vertalers hebben geprobeerd deze Naam te vertalen. Ze hebben deze Naam vertaald met 'Here'. Deze Naam van God is Zijn eer, zijn grootheid en almacht. In het Nieuwe Testament kreeg de Zoon van God bij Zijn geboorte de naam Jezus. Jezus betekent Jehovah verlost, Jahweh redt. Het Hebreeuwse woord is Jeshua, dat vertaald wordt met Jozua of Jezus.
Bij Zijn geboorte kreeg Jezus dus een naam. Maar toen Jezus aan het kruis de prijs betaalde voor onze zonde en later opstond uit de dood, eerde God Hem door Hem de hoogste eer te geven die Hij Hem kon geven. Hij, God, heeft Hem, Jezus, tot Here gemaakt. God heeft Zijn eigen Naam, Zijn eigen eer aan Zijn Zoon gegeven. Uit respect voor wat Jezus gedaan heeft. Juist deze opmerking in de preek van Petrus raakt de Joden tot diep in het hart. Zij begrepen de diepe betekenis hiervan als geen ander. Heel vrij vertaald zei Petrus dat God Jezus tot Jehovah, tot Jahweh had gemaakt. God heeft Jezus tot Here gemaakt.
Vanaf het moment dat ik dit principe, Jezus is Here, ging toepassen in bevrijding heb ik een opmerkelijke verandering geconstateerd. Er zijn duizenden Jezussen, maar er is maar één Here Jezus. De demonen weten heel goed dat Jezus Heer is. Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Daarom bidt ik in bevrijdingssituaties niet alleen in de Naam van 'Jezus', maar specifiek in de Naam van de 'Here Jezus'.
Uiteindelijk zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is!


Jan Sjoerd Pasterkamp, 24/04/2006

 
Lees meer...
 
 

 
 
Kom in God's Tegenwoordigheid
 
 

De bevrijdingsbediening is globaal in twee categorieën in te delen. Allereerst kunnen we bevrijding meemaken in een openbare dienst,onder aanwezigheid van anderen.Bijvoorbeeld in een samenkomst waar de zalving van de Heilige Geest zo sterk is dat demonen zich beginnen te manifesteren. De confrontatie met de waarheid van Gods Woord en de Heilige Geest maken het demonische los. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren terwijl een spreker Gods Woord proclameert of specifieke machten aanspreekt en hen gebiedt uit te gaan. Maar het kan ook gebeuren zonder specifieke aanleiding, gewoon tijdens een moment van aanbidding of tijdens een prediking.

We zien dit ook in de bediening van de Here Jezus en van de apostelen. In de bijbel werd er ter plaatse mee afgerekend. Dit leert ons dat we niet bang hoeven zijn voor dit soort confrontaties. We kunnen dit bijbelse voorbeeld volgen. Het is echter heel belangrijk om juist op zo'n moment niet impulsief te handelen, maar de Heer te vragen om wijsheid. Als we in Zijn autoriteit gaan staan en ter plaatse plaatse met demonen afrekenen, zien de mensen hierdoor dat de autoriteit van Jezus groter is dan de macht van de demonen.

De tweede situatie waarin mensen tot bevrijding kunnen komen is in het pastoraat. Dit komen we in Nederland vaker tegen dan de eerste situatie. Mensen zijn bekeerd, eigenen zich in geloof de waarheid toe van volledige redding door het kruis, maar blijven desondanks aanlopen tegen zonden en problemen die onoverwinnelijk lijken. In persoonlijke pastorale gesprekken kan dan - onder leiding van de Heilige Geest - gezocht worden naar een verklaring hiervoor. Vaak is er sprake van een verleden waar nog niet volledig mee is afgerekend, een vloek over de familie of een andere rechtmatige grond voor de aanwezigheid van demonen. Deze gronden zagen we al in deel 1 van deze serie. In het pastorale gesprek kan vervolgens gebeden worden voor bevrijding en kunnen ook praktische stappen geinitieerd worden om de herwonnen vrijheid te behouden.


Verschillende 'methoden' in bevrijding
In bevrijding zijn heel veel verschillende methoden. Het is erg belangrijk dat je je niet vastpint op een bepaalde werkwijze, zonder de bereidheid daar van af te wijken als de Heilige Geest het zo leidt. Voor bevrijding bestaat niet een vaste methode. Ook in de bijbel niet. Zo vind je bijvoorbeeld geen methode in de bediening van de Here Jezus. Hij handelde iedere keer anders, in afhankelijkheid van God de Vader.

Wanneer we in de bevrijdingsbediening functioneren, is het belangrijk de stem van de Heilige Geest goed te leren verstaan en voortdurend van Hem afhankelijk te zijn. In de bijbel komen we allerlei verschillende manieren tegen waarop mensen werden bevrijd:

* door handoplegging (Lucas 13:10-13);
* door een bevel (Lucas 4:35);
* op afstand (Marcus 7:24-30);
* door het aanraken van de Here Jezus (Lucas 6:18,19);
* door een schaduw (de schaduw van Petrus) - (Handelingen 5:15,16);
* door de zweetdoeken van Paulus (Hand.19:12,12);
* soms identificeert Jezus een demon, een andere keer vraagt Hij naar zijn naam
(Marcus 9:25, Lucas 8:30).

Kortom, er is in de bevrijdingsverslagen van het Nieuwe Testament
(waar er overigens veel van zijn!) geen vaste manier te ontdekken waarop bevrijding plaatsvond.


Aandachtspunten in de bediening
Goede voorbereiding
De bevrijdingsbediening begint met een goede voorbereiding van de persoon die bevrijding nodig heeft. Een goed hulpmiddel in die voorbereiding kan het boek 'De Bevrijder' zijn van Neil T. Anderson (Gideon). In dit boek staat een hoofdstuk waarin zeven stappen worden beschreven om tot bevrijding te kunnen komen. Het is heel belangrijk dat de mensen die bevrijding nodig hebben weten wat er gaat gebeuren, er zelf ook echt klaar voor zijn en met hun volledige wil achter de bevrijding staan. (Denk hierbij aan wat we vorige keer constateerden: het probleem moet je vijand geworden zijn, wil je er echt vrij van komen…)

Veel mensen denken dat als ze bevrijd zijn, hun problemen ook onmiddellijk zijn opgelost. De bevrijding zelf lost echter maar zo ongeveer de helft van de problemen op. De andere helft zijn emotionele problemen die nog verder moeten genezen, problemen met het volharden in bekering van zonden en problemen in het denken dat nog vernieuwd moet worden. De bevrijding neemt het bolwerk, het 'huis' waar het probleem in woonde, weg. De kracht van het probleem is weggenomen en de persoon die bevrijd is heeft weer een vrije keuze gekregen, maar kan hier wel degelijk nog in worden aangevallen. De ervaring leert dat dat in de praktijk ook meestal wel zo is, want de tegenstander wil proberen zijn verloren terrein terug te winnen. Daarom is een goede voorzorg en vooral ook nazorg van het allergrootste belang. In die nazorg moet men benadrukken dat één keer terugvallen in de zonde waar je van bevrijd bent, niet noodzakelijkerwijs betekent dat je onmiddellijk weer gebonden bent.

Het grote belang van Gods tegenwoordigheid
Een tweede belangrijk punt in de daadwerkelijke bevrijdingsbediening is ruim de tijd te nemen om mensen in de beschermende, absoluut veilige tegenwoordigheid van de Heer te brengen. Aan de hand van een paar teksten zullen we nader bekijken wat ik hiermee bedoel.

Jesaja 4:4-6: ,,Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging. Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen.''

In deze tekst komen we de zinsnede tegen 'over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.' God spant over zijn heerlijkheid een tent. Voor het woord dat hier vertaald is met 'beschutting' komen we in diverse andere vertalingen allerlei synoniemen tegen, zoals baldakijn (een feesttent), canopy (Engels woord dat in het Nederlands vertaald wordt met 'koepel'), tent of tabernakel. Dit beeld van de beschermende aanwezigheid van God komen we op heel veel plaatsen in de bijbel tegen. In andere bijbelgedeelten wordt het omschreven met woorden als: beschutting, schutse, schuilplaats, rots, sterke rots, tempel, burcht, vesting, vleugels of vlerken. Uit al deze teksten blijkt dat rondom ons de bescherming van de Heer is.
Nog een andere prachtige tekst in dit verband is Zacharia 2:5: ,,En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar.'' God Zelf is als een vurige muur rondom ons, een muur van vuur, het vuur van Gods Geest. In de periode van het Oude Testament was er de ark van het verbond. Op het deksel daarvan, het verzoendeksel, stonden twee cherubs. Tussen deze cherubs sprenkelde de hogepriester één keer per jaar, op grote verzoendag, het bloed. Daar tussen de cherubs woonde God. De ark is dan ook het beeld van de troon van God. Dit blijkt onder meer uit Numeri 7:89: Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met Hem te spreken, dan hoorde hij een stem, die tot Hem sprak van boven het verzoendeksel, dat op de ark der getuigenis was, van tussen de beide cherubs, en Hij sprak tot hem.

God sprak met Mozes van tussen de cherubs. Daar tussen de cherubs is de heerlijkheid van God. God woont waar het bloed is. In Hebreeën lezen we dat Jezus Zijn bloed heeft gesprenkeld op de ark in de hemel. De aardse ark was namelijk een kopie van de hemelse. In Psalm 61:5 roept David het uit tot God dat hij wil schuilen, geborgen onder Zijn vleugelen. Hiermee doelde hij op de vleugels van de cherubs boven de ark. Zoals David daar wilde schuilen, in de verblijfplaats van God, zo mogen wij mensen die bevrijding nodig hebben binnenbrengen in het heiligdom onder Zijn beschutting. In het heiligdom tussen de cherubs op het verzoendeksel van de ark is het bloed van Jezus en daar moeten we de mensen brengen op het moment dat we daadwerkelijk de dienst van bevrijding instappen.

Voorbeeld
Er bestaat dus een direct verband tussen schuilen bij de Heer en bevrijd worden van je vijanden. Een voorwaarde voor bevrijding is dat je schuilt bij de Heer. Ik herinner mij hiervan een prachtig voorbeeld. Een paar jaar geleden baden we met een man die al jarenlang een toegewijd positief christen was, maar leed aan enorme woede-aanvallen die plotseling opkwamen en in zijn buurt was dan niets meer veilig. Ik zeg bewust 'hij leed eraan', want dat was het geval; als het weer gebeurd was, kwam er enorme schuld en berouw en bekering, maar het probleem bleef bestaan. Hij had echt bevrijding nodig. We waren begonnen hem in de aanwezigheid van de Heer te brengen en ergens halverwege het bevrijdingsgebed raakte hij weg in de Geest.en tegelijkertijd zagen wij een indrukwekkend visioen van Openbaring 19, de Heer die op een wit paard een strijdkreet aanhief, met achter Hem een glooiend landschap en engelen die kwamen om te strijden voor deze persoon die schuilde bij de Heer. Het bevrijdingsgebed was daarmee afgelopen; zonder enig verder gebed is deze man totaal bevrijd! De woede-aanvallen zijn tot op de dag van vandaag helemaal afgelopen (en dit is nu enkele jaren geleden).

Als we schuilen bij de Heer, kunnen onze vijanden niet bij ons komen en worden we van hen bevrijd. Met schuilen bedoelt de bijbel dat je je totaal overgeeft aan God. Als je krampachtig probeert de controle over jezelf vast te houden, word je niet bevrijd. Het is belangrijk de controle uit handen te geven en jezelf volledig in Gods handen over te geven. Dit heeft niets met passiviteit te maken. Het is een actieve daad. In deel 3 van deze studie zullen we ingaan op het bevrijden zelf. Onderwerpen als de Heer Zebaoth, de functie van engelen en de structuur van demonische bezetting komen dan aan de orde.
Jan Sjoerd Pasterkamp
Lees meer...
BEVRIJDING
 
 
Hebt u het verlangen om in de vrijheid te komen, zodat God tot Zijn doel kan komen in uw leven?
Wilt u doorbraken ervaren in uw leven?
Reken af met:
·         Dwingende gedachten
·        Onredelijke gevoelens
·        Onbedwingbare zonden
 
Het evangelie en bevrijding:
 
Als we het leven van Jezus op aarde bestuderen zie we dat de bediening van Jezus twee elementen omvatte, namelijk de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God en de bovennatuurlijke demonstratie van God´s Kracht door het uitdrijven van demonen, genezen van zieken en opwekken van doden. Jezus Christus zelf geeft ons ook de opdracht om boze geesten uit te drijven. Matteus 7: 7, 8 :
  
“Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen .Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet”.
Bidden voor bevrijding van het demonische is een bijbelse opdracht.
  
Waarom is bevrijding dan zo belangrijk?
  
De geestelijke wereld is reëler dan we denken. Door de zondeval hebben we te kampen met allerlei invloeden vanuit het rijk der duisternis zoals vervloekingen, manipulatie en banden uit het  voorgeslacht. Ook lichamelijke ziekten kunnen een demonische oorzaak hebben. Dit alles kan leiden tot allerlei blokkades in je leven m.b.t. je relatie met God en in je algehele functioneren.Het is daarom belangrijk om hiermee af te rekenen, zodat we meer en meer in de vrijheid kunnen leven, zoals God ieder mens persoonlijk bedoelt heeft.
   
Wat gebeurt er tijdens de bevrijding?
  
U kunt uw leven voorstellen als een huis. In dit huis zijn een heleboel kamers. Op sommige deuren zit een demonisch slot waardoor u blokkades ervaart. Door de bevrijdingssessie worden deze sloten verwijderd. Daarna heeft u de keuzevrijheid om deze deuren al dan niet te openen. Achter deze deuren kunnen zowel positieve als negatieve dingen aanwezig zijn. Uw gaven en talenten komen in de vrijheid, maar ook nare ervaringen kunnen aan het licht komen waar u op een later tijdstip weer verder mee aan de slag kunt. Bevrijdingsgebed heeft dus alleen effect op demonische invloeden in uw leven. Daarnaast worden geestelijke blokkades die u beletten om tot uw doel te komen ook verwijderd.
  
Eigen keus
  
Ook is het belangrijk dat het uw eigen keuze is om bevrijding te ontvangen. Uw motivatie is namelijk belangrijk in het bevrijdingstraject. Uw motivatie moet als basis hebben, dat u tot uw bestemming in het lichaam van Christus wilt komen.
  
Rechtmatige grond
  
Zonde is een rechtmatige grond voor de boze om in uw leven actief te zijn en macht over u uit te oefenen. Demonen kunnen binnen komen als er poorten openstaan. Dit kan komen door innerlijke verwondingen, eigen zonden of door zonden vanuit het voorgeslacht. Ook als u bijvoorbeeld woorden en vervloekingen hebt uitgesproken over uzelf of over een ander geeft dat de boze een legaal recht. Wanneer de rechtmatige gronden worden weggehaald en de poorten gesloten, zal de zegen vrij komen!
  
De zeven stappen  
  
Boekje: Op weg naar vrijheid in Christus  van Neil Anderson
Stappen naar bevrijding van zonde en gebondenheid
  
Dit is een stap voor stap gids die u helpt persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen. Thema's: vals tegenover echt, bedrog tegenover waarheid, bitterheid tegenover vergeving, rebellie tegenover onderdanigheid, hoogmoed tegenover nederigheid, gebondenheid tegenover vrijheid, vloeken tegenover zegeningen.
Dit boekje van Neil Anderson is bij dit proces een goede lijdraad en hulp.
  
Door middel van de zeven stappen rekent u af met de aanwezigheid van rechtmatige gronden in uw leven. Dit komt eenvoudig neer op het belijden van zonden waar u nu mee worstelt, vanuit uw verleden en uw voorgeslacht. Bij het belijden van zonden ontneemt u de vijand elke wetmatige grond om in uw leven aanwezig te zijn. Het is daarom heel belangrijk om de stappen heel serieus door te nemen en door te bidden.
Hoe grondiger u te werk gaat met de zeven stappen, hoe effectiever de bevrijding. Hoe beter de voorbereiding, hoe beter de resultaten van het bevrijdingsgebed zijn!
  
Enkele getuigenissen:
 

''Door het volgen van de bevrijdingsessie kreeg ik een dieper inzicht in de oorzaak van mijn gevoelens van afwijzing. Het was heel bijzonder dat de teamleden zoveel tijd genomen hebben om naar mij te luisteren en voor mij te bidden. Je merkt dat als je je openstelt voor God, Hij steeds een stap verder gaat met innerlijke genezing.  Het heeft mij bijzonder goed gedaan en ik kan bevrijdingsgebed dan ook een ieder van harte aanbevelen”. Van: M. S.. 

“ Ik heb de 7-stappen als positief ervaren. Doorbraken op vele gebieden, rationele, emotionele en het natuurlijke vlak. Weken als ongedwongen en in rust beleefd.  De bevrijdingssessie was ook in de rust, niet schreeuwend in de naam van Jezus, maar met gezag en in alle rust. Kan een ieder adviseren om deel te nemen aan te 7-stappen, omdat wij vaak geen doorbraak ervaren vanwege het voorgeslacht dat niet afgerekend heeft met de zonde”. Van: R.V

  

Verlangt U:

  

* een open relatie met God
* Los te zijn van elke demonische binding of activiteit in je leven
* Vervuld te zijn van de Heilig Geest en te leven voor de Here Jezus Christus?
Kom dan naar de informatie- avonden voor bevrijding:
  

INFORMATIE- AVONDEN OVER BEVRIJDING:

  

Om de maand zijn er in Evangelisch Centrum Berea - Amsterdam twee aaneengesloten informatie-avonden waar uitleg gegeven wordt over het gehele bevrijdingsproces.Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

De datums voor de eerstvolgende info-avonden worden steeds van te voren in de gemeente bekend gemaakt. Als u belangstelling heeft kunt u zich voor de informatie-avonden opgeven. Deze zijn geheel vrijblijvend.

De avonden beginnen om 20.00 uur en worden in zaal 5 gehouden.

 

Info en opgave bij:

  

bevrijding@berea.nl 

Evangelisch Centrum Berea Amsterdam
Joop Geesinkweg 313
1096 AW Amsterdam
___________________________________________________________
  
Dit is met toestemming overgenomen van het bevrijdingsteam Berea - Amsterdam.
Het is niet de bedoeling dat dit zonder toestemming verder verspreid wordt.
Mochten er vragen zijn en/of opmerkingen kunt u zich ook richten op deze weblog.

Lees meer...   (6 reacties)
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl