Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 
 
 
Een oase ligt in de woestijn

Soms kunnen we er zo naar verlangen persoonlijk, in ons eigen leven, meer te ervaren van Gods liefde en van Zijn kracht. Gewoon weer eens duidelijk merken dat het toch wel even verschil uitmaakt dat we Christus tot Helper hebben.

Wanneer gebeuren wonderen?

‘Maar’, dacht ik, ‘wanneer kan God het beste Zijn liefde en kracht aan ons tonen? Wanneer is het voor ons het duidelijkst dat Hij zorgt en leidt en dat het niet “toevallige omstandigheden” zijn die ons meezitten?’ Ik kwam tot de volgende conclusie: Hoe meer de omstandigheden tegen ons zijn hoe meer we iedere troost en elke oplossing als een openbaring van Gods liefde en kracht zien. Hoe groter de nood, des te meer ervaren we de oplossing als een wonder van God.

Gevoelsmatig sprak deze conclusie mij helemaal niet aan! Ik ben voldoende een kind van mijn tijd om veel waarde te hechten aan het genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Tegenslagen en tijden van onzekerheid, moeite en zorg zijn daarbij onwelkome gasten, die het genieten van het goede des levens dreigen te verstoren.

Pas wanneer ik het ervaren van Gods liefde en kracht kan zien als het genieten van het goede des levens, pas dan kunnen perioden van onzekerheid, moeite en zorg, rijke tijden worden. Tijden die ik niet zou hebben willen missen, ook al zijn ze gevoelsmatig nog zo onaantrekkelijk.
Jacobus schrijft aan de christenen in de verstrooiing dat ze het voor enkel vreugde moeten houden als allerlei moeilijkheden hun pad kruisen, omdat hun geloofsleven erdoor verdiept wordt (Jacobus 1:2).

Paulus schrijft dat hij kan roemen in alles wat hem zwak en afhankelijk maakt, want dan kunnen Gods kracht en Zijn genade zich pas goed aan Paulus en de zijnen laten zien
(2 Corinthiërs 12:9-10).

Jacobus en Paulus spreken van het genieten van het goede des levens doordat ze Gods liefde en kracht ervaren temidden van moeilijkheden. Als oasen –midden in de woestijn- die ze door moeten trekken. We mogen niet vergeten dat een plaats met een waterbron en palmen pas dan een oase wordt, als ze omgeven is door woestijn. Het is juist het gaan door een hete woestijn wat het bereiken van een oase tot zoiets bijzonders maakt.

Tijd hebben voor God

Onlangs schreef een echtpaar ons dat ze een moeilijke tijd doormaken. ‘Onze relatie met God staat op een laag pitje…’ schreven ze. Ik kan dat zo goed begrijpen. Je kunt zó in beslag genomen worden door de zorgen en beslommeringen van het leven dat de lust en de discipline je vergaan om je op God te concentreren. Het liefste zoek je wat verstrooiing. Wie van ons kent deze perioden niet?

Toch een woord ter waarschuwing: Als je door de woestijn gaat, de hete zon boven je en het gloeiende zand om je heen, slof dan niet in doffe ellende de oase voorbij! Stop! Kijk om je heen! Neem de tijd om te rusten bij de waterbron, in de schaduw van een palmboom.

Legeren aan het water

In Exodus 15 wordt beschreven hoe zwaar de Israëlieten het hebben in de woestijn Sur. Het hoofdstuk eindigt met het prachtige vers: “Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water.”

Hoe kunnen wij ons geestelijk ‘legeren aan het water’ als God ons –net als Israël- door een woestijn laat trekken waar we dorst lijden en de teleurstelling van het bittere water van Mara moeten ondergaan? Waar we vervolgens verder moeten trekken met de nare herinnering dat we bij Mara in ongeloof mopperden in plaats van in geloof God gevraagd te hebben het water zoet te maken? Geestelijk genieten van Elim, hoe doen we dat praktisch, als we ons omgeven weten door de dreiging van de woestijn?

Het voorbeeld van Josafat

Het verhaal van Josafat in 2 Kronieken 20 kan ons hierbij helpen. Koning Josafat en het volk van Juda worden door God in een crisissituatie geleid. Drie verschillende volken trekken tegelijk op ten strijde tegen Juda. Het leger is zó talrijk dat Juda alle moed ontnomen wordt dat ze zich nog kunnen verdedigen.

Josafat wordt bevreesd, maar in plaats van zich in zijn vrees te storten op het vinden van menselijke oplossingen besluit hij naar God te gaan. Hij laat zelfs het hele volk van Juda vasten (dat maakt de soldaten alleen maar zwakker!) Uit alle steden van Juda komt men naar Jeruzalem om samen met de koning de Here te zoeken.

Wat men dan doet is zó bijzonder –maar ook zo algemeen toepasbaar- dat we het als een voorbeeld kunnen gebruiken hoe ons geestelijk ‘te legeren aan het water’ als de hitte van de woestijn ons terneer drukt:

1. Heer, U bent…

Als Josafat met het volk voor God verschijnt begint hij God niet meteen alle problemen voor te leggen. Uiteindelijk kent God de situatie nog beter dan zijzelf! De koning begint echter met lofprijzing. In plaats van God te smeken Zich op hén te concentreren, gaan zíj zich op God concentreren. Josafat prijst God om Wie Hij is. ”Here, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In Uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U” (2 Kronieken 20:6).
Wat is geestelijk meer verkwikkend –in tijden van tegenslagen, onzekerheid, zorg en nood- dan ons volledig te concentreren op Wie God is? Niet in een theologisch debat (dat kan volledig aan ons hart voorbijgaan), maar in lofprijzing, in gebed.
 
Neerknielen en God vertellen Wie Hij is. Hem grootmaken, door Zijn grootheid te verwoorden. We kunnen gedeelten uit de Psalmen gebruiken als we woorden tekort komen. Hoe duidelijker we God zien, Zijn grootheid, trouw en liefde, des te meer worden we verkwikt. We ‘legeren ons aan het water’ midden in de woestijn.

2. Heer, U heeft…

Josafat vervolgt de lofprijzing door te verwoorden wat God heeft gedaan. Hij doet het weer in de vraagvorm: “Zijt Gij niet onze God, Die voor het aangezicht van Uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land?” (2 Kronieken 20:7).
Als een gelovige Israëliet nadacht over kracht dan mediteerde hij niet over kosmische krachten waaraan je via bepaalde handelingen deel krijgt (magie), maar hij concentreerde zich op wat God heeft gedaan in de geschiedenis.
Voor ons christenen geldt hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk dat we steeds weer opnieuw de Bijbel doorlezen! “Ik zal van Uw wonderdaden gewagen” (Psalm 145). Ook van die in mijn eigen leven.

3. Heer, U zult…

“Onze God, zult Gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd” (2 Kronieken 20:12).

Het lofprijzingsgebed eindigt in een geloofsbelijdenis: “Heer, U zult…” en in een belijdenis van eigen onbekwaamheid. Zo stonden Josafat en het volk voor Gods aangezicht, en ze wachtten in geloof totdat God uitkomst bracht.
De manier waarop Juda gered werd was uniek voor die situatie, maar de manier waarop ze met hun zorgen naar God gingen kunnen we steeds opnieuw toepassen in onze situaties: Heer, U bent…, Heer, U heeft…, Heer, U zult…

‘We maken een moeilijke tijd door… onze relatie met God staat op een laag pitje…’. Wie begrijpt niet wat ze bedoelen? Maar in de woestijn Sur ligt Elim. Daar kunnen we Gods liefde en kracht ervaren als we de tijd nemen om ons ‘te legeren aan het water’. Heer, U bent…, Heer, U heeft…, Heer, U zult… óók voor mij!
Gert Doornenbal
maart 19Reacties
 

 
Vrede met God
 
 
Jezus stierf aan het kruis om te betalen voor mijn vrede met God – en Hij is nu in de hemel om deze vrede te behouden, voor mij en in mij. De vrede die we hebben met God door Jezus Christus onderscheid ons geloof van alle andere religies. In elke andere religie naast het Christendom wordt het zonde-probleem nooit opgelost of aangepakt. De heerschappij van de zonde wordt simpelweg niet gebroken. Daardoor kan er ook nooit vrede zijn: “Voor wie zich aan mij niet storen, is geen vrede weggelegd” (Jesaja 48:22). Maar we hebben een God die voorziet in vrede door zonde te vergeven. Dit is de rede dat Jezus naar aarde kwam: om vrede te brengen in een verstoorde, angstige wereld.

Maar hoe behoud Jezus Gods vrede voor mij? Hij doet dit op drie manieren:

Ten eerste, het bloed van Jezus heeft de schuld van mijn zonde weggenomen. Paulus zegt dan ook “Want Hij is onze vrede” (Efeziers 2:14), Jezus heeft mij voorzien van vrede door Zijn bloed.

Ten tweede, de Heer behoud mijn vrede en vreugde in het geloven. Jezus sprak: “Moge de God van de hoop, u vervullen van alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloedig wordt in de hoop in kracht van de heilige Geest!” (Romeinen 15:13)

Ten derde, Jezus maakt dat ik mij kan roemen in de hoop op de glorie: “door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan, en ook roemen in hoop op de glorie van God” (romeinen 5:2)

Nog simpeler gezegd, vrede is de afwezigheid van angst en een leven zonder angst is een leven vol met vrede.
Toen Jezus naar de hemel opsteeg, ontving Hij niet alleen de roem die God op Hem legde. Nee, Hij ging naar de Vader om de met moeite aan het kruis verkregen vrede voor ons in stand te houden.

Onze redder leeft op dit moment in volle glorie. God woont ten volle in Hem en Hij is volledig mens, met handen, voeten, ogen en haar. Hij heeft littekens van de nagels op zijn handen en voeten, en een wond in zijn zijde. Hij heeft Zijn menszijn nooit links laten liggen; hij is een glorieuze man. En op dit moment, is deze eeuwige man aan het werk om ervoor te zorgen dat de vrede die Hij ons gaf voor Zijn vertrek ons nooit wordt afgenomen. Hij dient nu als onze hogepriester, die actief is om Zijn lichaam op aarde volledig vervuld te laten zijn met Zijn vrede. En als Hij weer terugkeert wilt hij ons “smetteloos, onberispelijk en in vrede” (2 Petrus 3:14) aantreffen.

Als ik zondig wordt mijn vrede op twee manieren verstoord. Ten eerste klaagt mijn geweten mij aan, en dat is maar goed ook. Maar ten tweede zorgen de aanklagingen van de satan voor een angst in mij. Ik geloof dat de bemiddeling die Christus voor ons doet op deze twee gebieden van toepassing is.

Mijn hoge priester staat het niet toe dat mijn geweten mij gevangen houdt. En hij staat ook niet toe dat de aanklagingen van de satan onaangepakt blijven. Jezus is mijn advocaat bij de Vader tegen elke aanklacht vanuit de hel. Wat is een advocaat? Heel simpel “mijn Vriend in de rechtbank”. Voor christenen is deze vriend in de rechtbank ook nog eens de zoon van de Rechter. Daarnaast is onze advocaat ook nog eens onze broer, waardoor we ook nog eens recht hebben op de ervenis van de Rechter.
 
Bron: David Wilkerson
 
 
 
 


Lees meer...

 

 

 

 
 
 

Innerlijke rust en vrede

 
Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven.
Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?

Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren.
Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling.
Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven.
Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven.
Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.

Gebed

Heer Jezus,

Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang.
Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid.
ik dank U dat ik mijn zielelast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.

Amen.


Antwoord van Jezus

Mijn geliefde kind,

Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt.
Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.

Jezus

 
 
 
 
 
animated
 

Lees meer...

 

 
“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij; want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht” – Mat. 11:28-30.
In dit stukje wijst Jezus ons op twee aspecten van rust.
 
Allereerst vertelt Hij ons, dat wij tot Hem dienen te komen en bij Hem rust kunnen ontvangen voor alle vermoeidheid en alle lasten. Jezus onze Redder, die rust geeft daar waar wij vermoeid en overbelast zijn. En dat is precies wat redding doet in ons leven.
Wij geven onze vermoeidheid van het altijd weer zoeken naar rust en onze zondelast aan Hem. En Hij geeft ons rust, doordat Hij ons een rustplaats geeft als kind van God.
 
Maar dan gaat Hij verder. Jezus spreekt vervolgens over rust vinden. Als je al rust hebt ontvangen, over welke rust spreekt Hij dan, dat wij die zouden moeten vinden? Sterker nog Hij verbindt daar symbolisch een juk aan. En een juk is bepaald geen beeld van rust.
 
Eerst spreekt Jezus over de rust ontvangen een kind van God te mogen zijn. Je hebt rust en vrede over je relatie met God en je leert Hem kennen als je Vader.
Vervolgens spreekt Jezus over rust vinden in je handel en je wandel van het dagelijks leven in deze wereld. En het leven in deze wereld brengt veel onrust. Het leven brengt testen en ongemakken. Het is niet altijd alleen maar zegen op je reis door de wereld. “Ieder huisje heeft zijn kruisje” zegt het spreekwoord. De kunst in het leven is nu toch rust te vinden te midden van de onrust, die het leven soms brengt.
 
Dat kun je proberen door middel van vakanties, maar vakanties zijn niet de oplossing, hooguit een middel om weer tot goede rust te komen.
De oplossing ligt in een levensstijl die je aanneemt.
Een juk dat je je jezelf oplegt. Dat juk van Jezus opnemen is de Heer Jezus betrekken in de beslissingen van je leven. Als je dat juk op je neemt, gaat Hij je leren wat je wel en wat je niet moet doen in bepaalde beslissingen. En gehoorzamen aan de stem van Jezus in je leven brengt de dagelijkse innerlijke rust.
 
Bron: eo.nl
Lees meer...   (4 reacties)
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl